ДЕМОКРАТИЯЛЫК КООПСУЗДУКТУН КООМДУК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН АССАМБЛЕЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН
ДЕМОКРАТИЯЛЫК КОДЕКСИ

(Коомдук Келишим)

Кириш сөз
Преамбула
Биринчи глава. Кыргызстан калкынын Демократиялык кодексинин не-
гизги принциптери
Экинчи глава. Демократиялык жүрүмтурум критерийлери
Үчүнчү глава. Демократиянын "Ыйык үчилтиги"
Төртүнчү глава. Катышуу — демократиянын маанилүү принциби
Бешинчи глава. Экологиялык жана руханий багыттар
Алтынчы глава. Бийлик жана оппозиция
Жетинчи глава. Кыргызстан калкынын Демократиялык кодексинин эла-
ралык мааниси
Демократиялык кодекстин сөздүгү

Прикрепленные файлы:
КОДЕКС НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА кыр.zip