Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси

1992 ЙИЛ 8 ДЕКАБРДАГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ КЕНГАШИНИНГ ЎН БИРИНЧИ СЕССИЯСИ ЎН ИККИНЧИ ЧАЄИРИЈИДА ЄАБУЛ ЄИЛИНГАН

Мазкур Конституциянинг матни ЎзР Олий Мажлисининг
24.04.2003 й. 470а-II-сон Єарорига мувофиє амалга киритилган

Конституцияга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР 28.12.1993 й. 989-XII-сон Єонуни,
ЎзР 24.04.2003 й. 470-II-сон Єонуни,
ЎзР 11.04.2007 й. ЎРЄ-89-сон Єонуни

 

Муєаддима
Биринчи бўлим. Асосий принциплар
Иккинчи бўлим. Инсон ва фуєароларнинг асосий
іуєуєлари, эркинликлари ва бурчлари
Учинчи бўлим. Жамият ва шахс
Тўртинчи бўлим. Маъмурий-іудудий ва давлат тузилиши
Бешинчи бўлим. Давлат іокимиятининг ташкил этилиши
Олтинчи бўлим. Конституцияга ўзгартириш киритиш тартиби

 

МУЄАДДИМА

Ўзбекистон халєи:
инсон іуєуєларига ва давлат суверенитети јояларига содиєлигини тантанали равишда эълон єилиб,
іозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятини англаган іолда,
ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниб,
демократия ва ижтимоий адолатга садоєатини намоён єилиб,
халєаро іуєуєнинг умум эътироф этилган єоидалари устунлигини тан олган іолда,
республика фуєароларининг муносиб іаёт кечиришларини таъминлашга интилиб,
инсонпарвар демократик іуєуєий давлат барпо этишни кўзлаб,
фуєаролар тинчлиги ва миллий тотувлигини таъминлаш маєсадида,
ўзининг мухтор вакиллари сиймосида Ўзбекистон Республикасининг мазкур Конституциясини єабул єилади.